آينده

يه جورائي سلام
تا حالا به اين نكته توجه كردين كه ما هرچه
جلو ميريم ، به جاي اين كه به مسيري كه رد
كرديم اضافه بشه، به مسير جلو رومون اضافه
!ميشه ؟
واقعا چرا؟
شايد به خاطر اين باشه كه ، به جاي اينــكـــه
حواسمون به مسير باشه ، به اينه كه زودتـــــــر
راه رو سپري كنيم و به آخر برسيم و بيشتر
اوقات سعي ميكنيم مســير طي شــده رو مدام
.براي خودمون ياد آوري كنيم
هر چند كه تو اين كــار نكته منفي اي نيست
اما بهتره به جاي ايـــــنكه گذشته رو حلاجي
كنيم ،آينده رو نگاه كـــنيم و ببينيم كه براي
مسير آينده چه لازم و ملـــزومي نياز داريم و
خوب فكر كنيم تا همونطور كه كمي و كاستي
نداريم ، چيز اضــــافه اي رو هــم بـا خودمـون
نياريم تا تو راه آيـــنده به جــاي اينكه مفيـد
باشه و كمكمون كنه ، برعكس جلوي دست و
پامون رو بگيره و مانع به سلامت و به مــــوقع
.رسيدن ما به آينده بشه...تابعد

/ 0 نظر / 16 بازدید