سكوت بهترين اعتراض

.فقط يه شعاره . همين و همين
اي بابا.....اين حرفها چيه از خودتون ميسازين.اين دري وريها چيه كه
ميگيد. در عمل هم واقا اينطوري هست؟! نه عزيز دل من ...تو سكوت
كن ببين چه طوري هي ميكوبند تو سرت. فكر ميكنن كه پخمه اي
يا ميگن نميفهمه. خيلي هم عزت سرت بزارن يا ميگن بي زبونه يا
.اينكه تو رو هم فكر خودشون قلمداد ميكنند
بعد از يه مدتي هم اگه بخواهي حرفي بزني و اعتراض كني ميگن كه
مي خواستي همون اول بگي . حالا كه كار از كار گذشته و راه افتاديم
...ميخواهي ترمز دستي بكشي و
داد بزن..عربده بكش..اعتراض كن.. اين بهترين روشه .اما با برنامه اي
از روي عقل.نميتوني همينطوري بيگدار به آب بزني. يه موقع ديدي
يه موج گنده اومد و تو رو برد اون وسط وسطها. هرچقدر هم كه شناگر
.باشي اما آخرش غذاي ماهي ها ميشي......آره عزيزم
تو اين دوره و زمونه هم موج گنده زياد هست هم ماهيه گشنه
:گفتار اوليه فيلم جي اف كي ساخته اوليور استون هم همين رو ميگه
گناه سكوت كردن هنگامي كه بايد اعتراض كرد . انسان را تبديل ))
((به موجود بزدلي ميكند

...تابعد

/ 0 نظر / 13 بازدید