چرتمانیسم نظرات   

امشب مراسم اسکار دوره ٨٢ برگزار میشه.

تحت هیچ شرایطی علاقه ندارم که دیگه این مراسم رو پیگیری کنم.

میدونم که امسال هم مثل سالهای قبل چرتمانیسم نظرات هست که برنده ها رو مشخص میکنه.

کلا" امسال ساله خوبی نبود .شاید به اندازه یک دست هم نشه فیلم خوب انتخاب کرد.

اصلا" امسال حال نکردم.

 

 

لینک
یکشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸۸ - آرتا شهسوار حقیقی