تکذيب يک شايعه!   

من فکر کنم صادق هدايت اولش اسهال گرفت و بعدش مرد.خودکشی با گاز تو اتاق بسته خالی بنديه.صادق و خودکشی... محاله .به هر حال خدا بيامرزدش٬ من که دوسش دارم.

لینک
چهارشنبه ٢٥ خرداد ،۱۳۸٤ - آرتا شهسوار حقیقی